El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments.

Aquest document és la base de les programacions del professorat i de qualsevol actuació singular que es vulga dur a terme, i és objecte d'inspecció per part de l'administració per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüe a les lleis vigents en matèria d'educació.

El darrer PEC es va aprovar en Consell Escolar el 14 de novembre de 2023.

0. PEC_2324.pdf