MATÈRIES OPTATIVES CURS 2024-2025

A continuació trobareu desglossades per cursos les matèries optatives ofertades per al curs 2024-2025. La realització d'aquestes matèries estarà supeditada al nombre d'alumnat matriculat en aquestes i a la disponibilitat de professorat per poder cursar-les.

Aquesta optativa permet aproximar-se al món dels còmics, de la mitologia clàssica grecollatina, dels contes populars, de la poesia, la novel·la... També permet familiaritzar-se amb la biblioteca i el seu funcionament, i ajudar a dinamitzar-la amb activitats especials en dies assenyalats, la confecció de menús literaris i, fins i tot, d'algun vídeo a l'estil dels bookstagramers. 

L'objectiu principal d'aquesta optativa és reforçar els coneixements en Matemàtiques. L'alumnat tindrà l'oportunitat de consolidar continguts i desenvolupar una comprensió més profunda de la matèria. Es realitzaran fitxes i activitats complementàries adaptades a les necessitats específiques i nivell acadèmic de l'alumnat.

En aquesta optativa l'alumnat podrà reforçar coneixements relacionats amb les assignatures de Valencià i Castellà, treballant competències específiques com ara l’expressió i la comprensió oral i escrita, i coneixements de llengua (gramàtica i ortografia) en funció de les seues necessitats.

En aquesta matèria l'alumnat aprendrà a preparar el disc dur d'un ordinador i instal·lar un sistema operatiu,  personalitzar l'entorn de treball i configurar el sistema operatiu segons el seu gust i necessitats, treballar amb els comandaments de la Shell, utilitzar eines d'ofimàtica bàsiques com ara fulls de càlcul, iniciar-se amb el llenguatge HTML...

En aquesta optativa l'alumnat obtindrà coneixements bàsics en economia per entendre la realitat que ens envolta i observar com ens afecten directament fenòmens com ara la inflació, l’atur, el PIB, el dèficit públic, la globalització, l’economia circular, els objectius de desenvolupament sostenible... Al llarg de la segona i tercera avaluació, l'alumnat realitzarà un projecte d'emprenedoria per poder aplicar tot el que han après.

L'objectiu principal d'aquesta optativa és treballar la competència comunicativa oral en anglés. L'alumnat tindrà l'oportunitat de reforçar i desenvolupar el vocabulari i estructures gramaticals necessàries tant en l'expressió oral (speaking) com en la comprensió oral (listening) en llengua anglesa. 

Aquesta optativa pretén millorar els coneixements de l’alumnat relacionats amb la salut i el benestar treballant aspectes com ara hàbits saludables, l'alimentació, l'activitat física o el temps d’oci des de diferents àrees de coneixement (educació física, biologia, matemàtiques...). L’alumnat haurà de seguir un procés que inclourà la recerca i investigació, la presa de decisions, el treball en equip, la creativitat, la comunicació i utilització de les TIC, per acabar realitzant 1 o més productes finals.